אישור לפי סעיף 97א',ב'

בקשה ועדה מקומית 3660/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: אישור לפי סעיף 97א',ב'
מספר: 3660/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאישור חריגות מבוקשות לפי סעיפים 97א(א) ו- 97(ב) לחוק התכנון והבניה כמפורט:
לפי סעיף 97(ב)
1. תוספת בניה חלקית בחצר הפנימית של קומת הקרקע ובקומת הגג.
2. תוספת של 5% עבור המעלית (45.60 מ"ר) ו- 6% - 54.72 מ"ר) מעבר ל- 37.5% המותרים משטח המגרש של 912 מ"ר, בתנאי הוכחה שכל השטחים המותרים מנוצלים.
3. הגדלת תכסית קומת הקרקע.
4. שינויים בחללים המשותפים והחיצוניים.
5. מרתף שני בגבולות המגרש מתחת לחצר הפתוח ושירותי מלון.
לפי סעיף 97א(א)
1. בנייה בקו בנין צידי לכיוון דרום, בהמשך לקונטור המבנה הקיים בקומת הגג ובקומת הקרקע.
2. הבלטת קורה דקורטיבית ב- 40 ס"מ בקו צידי לכיוון דרום, מעבר לקונטור הבניין הקיים.
3. פטור מסידור מערכת סולרית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפואלנבי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6918חלק83
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות99615/09/2008
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות99508/09/2008