אליעד - מגורים

תוכנית ג/ 12566

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אליעד - מגורים
מספר: ג/ 12566
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד משטח מבני משק חקלאי לשטח מגורים א',שטח ציבורי פתוח ומבני ציבור.
2. שינוי יעוד משטח מבני ציבור לשטח מגורים א',שצ"פ ודרכים.
3. שינוי יעוד משצ"פ לשטח מגורים א',שטח מבני ציבור ודרכים.
4. שינוי יעוד משטח דרך מאושרת לשצ"פ ושטח מגורים א'.
5. תכנון מחדש של השטח שיעודו מגורים א' וחלוקה למגרשים בשטח של כ- 1 דונם.
6. התרת הקמת 2 יח"ד בכל אחד ממגרשי הבניה למגורים.
7. התרת הקמת 2 יח' איכסון בכל אחד ממגרשי הבניה למגורים.
8. התווית דרכים בתאום עם המערכת הקיימת.
9. קביעת הוראות בניה לצורך מתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןאלי-עד

תיאור המיקום:
אליעד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
200000חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8374הקטנת אחוזי בניה, נהריהשינוי
תוכניתג/ 8874שינוי יעוד משטח חקלאי לשכונת מגורים מושב אליעד.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/04/2005תאריך פרסום: 05/04/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5388. עמוד: 2333. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים25/02/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/12/2004
החלטה בדיון באישור תכנית18/05/2004
פרסום להפקדה ברשומות29/02/2004תאריך פרסום: 29/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5276. עמוד: 2061. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים20/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2004. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בביטול הפקדה03/12/2003
החלטה בדיון בהפקדה24/03/2003
קבלת תכנית24/03/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות24/03/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/01/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/12/2002