אלעד רובע B.

תוכנית גז/ במ/ 195/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: אלעד רובע B.
מספר: גז/ במ/ 195/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי לתכנית מתאר מקומית גז / במ / 195 ושינוי
ייעודי קרקע שבה ליעודי הקרקע למטרות הבאות:
א. אזור מגורים ב'.
ב. אזור מגורים ג'.
ג. אזור מגורים ג-1.
ד. אזור לבניני ציבור.
ה. אזור למסחר.
ו. אזור מגורים ג' עם חזית מסחרית.
ז. אזור למוסד.
ח. שטח ציבורי פתוח.
ט. שבילים ודרכי גישה.
י. דרכים.
יא. חניה מיוחדת למגורים.
יב. מתקן הנדסי.
2. קביעת הוראות בניה.
3. איחוד חלקות קיימות וחלוקה חדשה כמפורט בתשריט
ובהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון
והבניה בהסכמת הבעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד

תיאור המיקום:
ישוב: ?______________
אלעד רובע B.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4060חלק46-4823-34, 44-45, 49-51, 53, 58, 67, 74
5664חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/10/1996תאריך פרסום: 06/10/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4446. עמוד: 106. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים18/09/1996תאריך פרסום בעיתון: 18/09/1996.
פרסום להפקדה ברשומות22/03/1996תאריך פרסום: 22/03/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4393. עמוד: 2389. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים15/03/1996תאריך פרסום בעיתון: 15/03/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/03/1996
החלטה בדיון בהפקדה23/10/1995
קבלת תכנית29/03/1995