אלעד (מזור החדשה).

תוכנית גז/ במ/ 195/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: אלעד (מזור החדשה).
מספר: גז/ במ/ 195/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו באה לפרט את יעודי הקרקע לפי הוראות תכנית
גז / במ / 195 למטרות הבאות:
1. א. שטח לבניני ציבור.
ב. שטח לקרית חינוך ומדע.
ג. שטח ציבורי פתוח.
ד. אזור מגורים א'.
ה. אזור מגורים ב'.
ו. אזור למתקנים הנדסיים להקמת מאגרי מים.
ז. אזור מסחרי ומשרדים.
ח. אתר עתיקות.
ט. דרכים
יא.דרכים משולבות ושבילים.
2. קביעת הוראות בניה ופיתוח עקרונותיהם.
3. חלוקה למתחמי תכנון קביעת מספר הקומות ומספר
היחידות המירבי במתחם.
4. ביטול חלקות קיימות וחלוקה חדשה כמפורט בתשריט
ובהסכמת הבעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןמזור

תיאור המיקום:
ישוב: מזור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4058חלק55-57, 59-60, 62-64, 67, 69, 71-93, 95-98, 108-109, 115-126, 128, 130-138, 141-144, 146-158, 160-166, 168-179, 182-18624, 50-54, 99, 103
4059חלק1-6, 9-12, 28-30, 35-36, 41, 44-47, 52-54, 64-69, 71-74, 76-80, 83, 85, 87, 89, 91, 102-111, 113-116, 119, 127-139, 144-145, 1477, 21-22, 51, 55-57, 59-61, 141
4060חלק5, 7, 24-34, 45-47, 51, 53, 58
4062חלק12, 16-17, 20, 24, 625, 13, 22, 26, 39-40, 60-61, 64-65, 68
4064כל הגוש
5664חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים18/11/1994תאריך פרסום בעיתון: 18/11/1994.
פרסום לאישור ברשומות13/10/1994תאריך פרסום: 13/10/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4253. עמוד: 391. שנה עברית: התשנה .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה13/10/1994
החלטה בדיון באישור תכנית06/06/1994
פרסום להפקדה ברשומות21/01/1993תאריך פרסום: 21/01/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4077. עמוד: 1299. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים08/01/1993תאריך פרסום בעיתון: 08/01/1993.
החלטה בדיון בהפקדה09/11/1992
קבלת תכנית26/02/1992