אמנון- תוכנית מתאר

תוכנית ג/ 16528

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אמנון- תוכנית מתאר
מספר: ג/ 16528
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיחום שטח לפיתוח עתידי של מושב אמנון והסדרת מצבו הסטטוטורי של הישוב הקיים והרחבתו.
ב. חלוקה למגרשים לפי פרק ז' לחוק התכנון והבניה.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת גבולות של אזורים ועתודת קרקע לשימושים שונים בתחום התוכנית.
ב.קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
ג. קביעת הוראות בניה.
ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי והנחיות סביבתיות.
ה. קביעת הנחיות לפיתוח תשתיות הנדסיות.
ן. חלוקה למגרשים לפי פרק ז' לחוק התכניו והבניה.
ז. הגדלת מספר יחידות הדיור ביחד ומצב קיים.
ח. תכנית זאת מבטלת תוכניות מופקדות : ג/ 4490,ג/ 4759, ג/ 7518,
ט. הגדלת מספר יחידות הדיור ביחד ומצב קיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןמבואות החרמוןאמנוןאמנון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13577חלק1
13578חלק1
15643חלק2
15644חלק1
15645חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/11/2009תאריך פרסום: 04/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6014. עמוד: 445. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים23/10/2009תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/10/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט12/10/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/09/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות16/09/2008
פרסום להפקדה ברשומות10/07/2008תאריך פרסום: 10/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5831. עמוד: 3913. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה בעיתונים06/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט26/05/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/05/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית26/06/2007
החלטה בדיון בהפקדה04/12/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/09/2006
קבלת תכנית30/07/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה