אפשרת הרחבת דירות מגורים קיימות במירקמים.

תוכנית תא/ 2421

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אפשרת הרחבת דירות מגורים קיימות במירקמים.
מספר: תא/ 2421
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לאפשר הרחבת דירות מגורים קיימות במירקמים
שהוגדרו בתשריט בשכונת רמת החייל, תוך שמירה על
אחידות התוספות וגיבוש צביון אדריכלי מתואם.
ב. להסדיר החניה ולשפר רחבות הכניסה בחזיתות הקדמיות
של מרקמים ו' ו-ז'.
ג. לקבוע מעברים להוכלי רגלבשטחים הציבוריים שבין
מרקמי המגורים (שבילים ושצ"פים).
ד. לקבוע תנאי בניה באיזור לבנינים ציבוריים של חלקה
492 (בי"ס ישגב) ע"י שינוי סעיף "אזור לבנינים
ציבוריים" בחלק ז' פרק ה' בתכנית ל' של "לוח
החלוקה לאיזורים".
ובהתאם לכך לשנות את התכניות על שינוייהן (להלן
התכניות הראשיות" ) תכנית מפורטת מס' 347, אשר
ההודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בי"פ מס' 494 מיום
23.8.56, וחלק מתכנית מתאר "ל" שפורסמה למתן תוקף
בי"פ מס' 278 מיום 19.2.53.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
ישוב: תל אביב-יפו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6336חלק
6337חלק
6638חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 347תכנית מפורטת מס' 347שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/12/1990תאריך פרסום: 20/12/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3827. עמוד: 851. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון באישור תכנית26/03/1990
פרסום להפקדה ברשומות26/11/1989תאריך פרסום: 26/11/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3719. עמוד: 522. שנה עברית: התשן .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/11/1989
החלטה בדיון בהפקדה07/11/1988
קבלת תכנית07/11/1988
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית07/11/1988