אקואריה - חבל אילות

תוכנית 12/ 02/ 172

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אקואריה - חבל אילות
מספר: 12/ 02/ 172
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת להקמת אזור אטרקציות, אזור לגולף ושטחים
פתוחים ואזור משולב רצועת תעלה ואזור אטרקציות על ידי
איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים, קביעת יעודי קרקע
וקביעת זכויות הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות

תיאור המיקום:
מקום: הקרקע עליה חלה התכנית נמצאת בתחומי רצועת שטח
צרה שממערב לקו הגבול הבינלאומי עם ירדן, מצפון
לרצועת חוף אילת, ממזרח ללגונה המזרחית של אזור
התיירות הצפוני באילת, בשטחי המטעים וגדולי השדה
של קיבוץ אילות, ממזרח לתעלת ההטיה לפארק הצפרות
ולבריכות המלח, מדרום למסוף הגבול עם ירדן.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40057חלק1
40067חלק1
40068חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/09/2005תאריך פרסום: 27/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5441. עמוד: 4316. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים12/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט03/08/2005
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה31/07/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/01/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות10/05/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/01/2004
פרסום להפקדה ברשומות27/01/2004תאריך פרסום: 27/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5268. עמוד: 1758. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים31/12/2003
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט29/12/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/12/2003
החלטה בדיון בוולק"ח15/12/2003
החלטה בדיון בהפקדה03/03/2003
קבלת תכנית14/11/2002