אתר אזורי למחזור ולהטמנת פסולת יבשה - דודאים

תוכנית 7/ 02/ 305/ 46

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אתר אזורי למחזור ולהטמנת פסולת יבשה - דודאים
מספר: 7/ 02/ 305/ 46
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לאפשר הקמת אתר אזורי למיון ומיחזור פסולת, ואתר להטמנת
פסולת יבשה על ידי איחוד וחלוקת מגרשים ושינוי יעוד הקרקע
מקרקע חקלאית למתקנים הנדסיים.
ב. קביעת תנאים להקמה, הפעלה ושיקום האתר להטמנת פסולת
יבשה.
ג. לקבוע תנאים להקמה והפעלה של אתר מיחזור לפסולת, מתקן
קומפוסטציה.
ד. לקבוע חלוקה למתחמים ואת התכליות והשימושים מותרים בכל
אחד מהאתרים.
ה. לתכנן ניצול יעיל ומיטבי של האתרים, תוך שמירה איכות הסביבה
ומניעת מפגעים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון

תיאור המיקום:
מקום: מדרום לאתר "דודאים" בתחומי המועצה האזורית בני שמעון

גושים / חלקות:
חלק מגוש: 100229/2 רשום חלקה: 1, 2
חלק מגוש 100228/2 מוסדר חלקה: 2

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
228001חלק2
228002חלק2
229001חלק1
229002חלק1-2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/11/2003תאריך פרסום: 16/11/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5237. עמוד: 346. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים24/10/2003תאריך פרסום בעיתון: 23/10/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/10/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/10/2003. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה23/09/2003
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/07/2003
החלטה בדיון באישור תכנית27/01/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות04/11/2002
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר27/08/2002
פרסום להפקדה ברשומות04/08/2002תאריך פרסום: 04/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5099. עמוד: 3502. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים19/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/06/2002
החלטה בדיון בהפקדה08/04/2002
קבלת תכנית11/12/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים34823/09/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200300507/07/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200300127/01/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה43203/12/2002
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200200904/11/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים19415/10/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים23529/08/2002
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200201012/08/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים45801/07/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח14527/05/2002
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200200308/04/2002