אתר ההנצחה לחיל ההנדסה.

תוכנית גז/ 11/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אתר ההנצחה לחיל ההנדסה.
מספר: גז/ 11/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת השטח כגן לאומי לצורך הכרזתו עפ"י חוק גנים
לאומיים שמורות טבע אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
התשנ"ח - 1998.
ב. קביעת התכליות המותרות בגן לאומי.
ג. קביעת תכנית פתוח לאתר ההנצחה והמורשת של חיל ההנדסה
לדורותיו כמפורט להלן:
א. קביעת בינוי והוראות בינוי באתר ההנצחה.
ב. קביעת מערכות לתנועות כלי רכב ומעברים להולכי רגל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרמשמר דוד

תיאור המיקום:
משמר דוד בסמוך לאתר ההנצחה של חיל ההנדסה (חולדה).

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5141חלק1110, 19, 49
5146חלק9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 11/ 4משמר דודשינוי
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים26/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2003. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות16/06/2003תאריך פרסום: 16/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5194. עמוד: 2776. שנה עברית: התשסג .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה24/04/2003
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/04/2003
החלטה בדיון באישור תכנית17/07/2002
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר25/06/2002
פרסום להפקדה ברשומות09/06/2002תאריך פרסום: 09/06/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5082. עמוד: 2646. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים12/05/2002תאריך פרסום בעיתון: 09/05/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 12/05/2002. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/03/2001
החלטה בדיון בהפקדה07/03/2001
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף19/02/2001
קבלת תכנית19/02/2001