אתר הטמנת פסולת יבשה כפר מנחם צפון.

תוכנית 6/ 03/ 135/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אתר הטמנת פסולת יבשה כפר מנחם צפון.
מספר: 6/ 03/ 135/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת בור הכרייה הקיים בשטח התכנית על ידי הטמנת פסולת יבשה, כמשמעה
בתמ"א 3/ 16, והחזרת השטח לשימוש חקלאי בתום פעילות השיקום. הטמנת
הפסולת ושיקום האתר ייעשו תוך חיבור אתר זה עם האתר המשולב לכריית חול ולהטמנת פסולת יבשה, המאושר ע"פ תכנית מס' 6/135/03/6, הנמצא מדרום לשטח התכנית.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד אזור חקלאי ויעוד יער ליעודים פסולת ומתקנים הנדסיים באופן זמני והחזרתם לחקלאות.
קביעת התכליות המותרות בכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בנייה:
- הנחיות בינוי
-הנחיות עיצוב נופי.
קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
קביעת הנחיות להסדרת האתר במהלך ביצוע העבודות ובסיומן.
קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבכפר מנחם

תיאור המיקום:
מזרחית לקיבוץ כפר מנחם
קואורדינטה מערב מזרח- Y 626350
קואורדינטה דרום צפון - X 185200

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2708חלק14
34007חלק22, 24
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 251תכנית מיתאר למועצה האזורית יואבשינוי
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםאישור ע"פ תמ"מ
תוכניתתמא/ 16/ 3תכנית מתאר ארצית לסילוק אשפה שינוי מס' 3 - אתרי פסולת יבשהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/11/2010תאריך פרסום: 25/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6163. עמוד: 1258. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים05/11/2010תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/11/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט17/10/2010
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה21/09/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/09/2010
החלטה בדיון באישור תכנית12/07/2010
פרסום להפקדה בעיתונים26/03/2010תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2010. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר16/03/2010
פרסום להפקדה ברשומות07/03/2010תאריך פרסום: 07/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6068. עמוד: 2198. שנה עברית: התשע .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית18/02/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט24/01/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/01/2010
החלטה בדיון בוולק"ח06/07/2009
החלטה בדיון בהפקדה02/06/2008
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה13/08/2007
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-לא נדרש תסקיר13/08/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/05/2007
קבלת תכנית06/03/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה