אתר הנמחה ניור עם

תוכנית 7/ 02/ 303/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אתר הנמחה ניור עם
מספר: 7/ 02/ 303/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור מבני משק ואזור חקלאי
לאתר הנצחה וקביעת רשת דרכים באתר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבניר עם
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/11/1989תאריך פרסום: 12/11/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3715. עמוד: 370. שנה עברית: התשן .
החלטה בדיון באישור תכנית08/02/1988
פרסום להפקדה בעיתונים05/08/1987תאריך פרסום בעיתון: 05/08/1986.
פרסום להפקדה ברשומות13/12/1986תאריך פרסום: 13/11/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3399. עמוד: 196. שנה עברית: התשמז .
החלטה בדיון בהפקדה22/09/1986
קבלת תכנית04/08/1986