אתר הנצחה לחללי כח הלוחמים, מצודת ישע

תוכנית ג/ 15677

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אתר הנצחה לחללי כח הלוחמים, מצודת ישע
מספר: ג/ 15677
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת אתר להנצחת חללי כ"ח הלוחמים בתחומי גן לאומי
ייעוד השטח כגן הלאומי עפ"י "חוק גנים לאומיים", שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח - 1998" עפ"י חוק התכנון והבניה התשנ"ה 1965.
האתר ישמש את הציבור הרחב וישמש לצרכי ציבור באחריות המועצה האזורית מבואות חרמון ובתיאום עם רט"ג.

עיקרי הוראות התוכנית:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לאתר הנצחה למרכז מבקרים.
קביעת הוראות ותנאים להוצאת היתר בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליון
צפוןהגליל העליוןמבואות החרמון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13503חלק1, 24
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4660חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 7644אתר מצודת כח, נבי יושעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/03/2008תאריך פרסום: 10/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5784. עמוד: 2222. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים08/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט27/01/2008
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה13/01/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/12/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות07/08/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/05/2007
פרסום להפקדה ברשומות13/05/2007תאריך פרסום: 13/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5663. עמוד: 2749. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים11/04/2007תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2007. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 10/04/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2007. עיתון: הצופה.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט26/03/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/03/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית13/06/2006
החלטה בדיון בהפקדה07/12/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף20/11/2005
קבלת תכנית04/08/2005