אתר זוהר למתקני אספקת מים

תוכנית 6/ 03/ 308

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אתר זוהר למתקני אספקת מים
מספר: 6/ 03/ 308
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אתר למתקני אספקת מים.

עיקרי ההוראות:
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית למתקן הנדסי/ תחנת שאיבה.
קביעת הוראות בינוי.
קביעת מבנים להריסה.
קביעת תנאים למתן היתר בניה.
קביעת הנחיות סביבתיות.
קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיש

תיאור המיקום:
דרום מערבית למושב נגה, צפונית למאגר זוהר
קואורדינטה X 170650
קואורדינטה Y 614000

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1589חלק16-20, 35, 41
1590חלק5-6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית26/11/2012
לא הוגשו התנגדויות05/11/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית02/09/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה בעיתונים24/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות22/08/2012תאריך פרסום: 22/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6463. עמוד: 6062. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט18/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/07/2012
החלטה בדיון בוולק"ח13/09/2010
החלטה בדיון בהפקדה18/01/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/05/2008
קבלת תכנית11/05/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה