אתר כריה נחל חימר

תוכנית 10/ 02/ 100/ 74

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אתר כריה נחל חימר
מספר: 10/ 02/ 100/ 74
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לשטח כרייה וחציבה.
2. שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לשטח להסדרה.
3. ייעוד שטח לדרך הגישה אל האתר.
4. קביעת שלביות והסדרת שטח הכרייה והחציבה בתום העבודות בו.
5. קביעת זכויות ומגבלות בנייה בשטח הכרייה והחציבה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרום

תיאור המיקום:
נחל חמר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39678חלק2, 4, 6, 8
100146חלק1, 7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית10/ 02/ 100תכנית מתאר תמרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/01/2008תאריך פרסום: 08/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5759. עמוד: 1349. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים06/12/2007תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה21/11/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/11/2007
החלטה בדיון באישור תכנית20/09/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/07/2007
פרסום להפקדה ברשומות23/07/2007תאריך פרסום: 23/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5694. עמוד: 3668. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים21/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/06/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית20/02/2007
החלטה בדיון בהפקדה27/11/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/04/2006
קבלת תכנית21/02/2006