אתר כרייה וחציבה הר שחר דרום

תוכנית 20/ 03/ 244/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אתר כרייה וחציבה הר שחר דרום
מספר: 20/ 03/ 244/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איתור וייעוד של שטחים למטרות אלה:
- כרייה וחציבה של אבן גיר ודולומיט.
- הצבת מתקני גריסה וניפוי, מתקני אספלט, בטון ואגו''מ ומבני עזר.
- דרך גישה לאזור הכרייה והחציבה ולאזור המתקנים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגב

תיאור המיקום:
הר שחר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39072חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית20/ 03/ 244/ 2מחצבת הר שחר - בן ארישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/09/2007תאריך פרסום: 04/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5713. עמוד: 4286. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים10/08/2007תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט18/07/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/06/2007
החלטה בדיון באישור תכנית18/06/2007
פרסום להפקדה ברשומות30/04/2007תאריך פרסום: 30/04/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5657. עמוד: 2572. שנה עברית: התשסז .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית28/03/2007
פרסום להפקדה בעיתונים23/03/2007תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/03/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/03/2007
החלטה בדיון בהפקדה25/12/2006
קבלת תכנית20/06/2005