אתר כרייה וטיפול בפסולת גושית, לוחמי הגיטאות

תוכנית ג/ 13617

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אתר כרייה וטיפול בפסולת גושית, לוחמי הגיטאות
מספר: ג/ 13617
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע חקלאית ליצירת מסגרת תכנונית מתאימה מבחינה סביבתית למיחזור והטמנת פסולת יבשה, וכתוצאה מכך כריית חרסית/ חמרה , כורכר ואבן גיר.

2. קביעת תכנית הסדרת השטח במהלך הכרייה , הטמנת הפסולת ולאחר השלמתה.

3. מתן הורות לעבודה בקרקע לרבות פירוט שיטות העבודה והפעילויות .

4. קביעת התכליות המותרות .

5. הנחיותוהוראות לשמירת איכות הסביבה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרלוחמי הגיטאות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18259חלק6, 9
18483חלק6, 21-23, 35, 418, 13-16, 18-20, 24-27, 32, 34, 36
18783חלק46, 52, 55-5617, 33, 36-45, 47, 53-54
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4168חלוקה מחדש בק' לוחמי הגיטאותשינוי
תוכניתג/ 11183שיקום מחצבת לוחמי הגיטאותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/11/2009תאריך פרסום: 26/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6025. עמוד: 723. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים13/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 13/11/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2009. עיתון: מעריב.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה08/09/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/08/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות10/12/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית12/12/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/09/2006
פרסום להפקדה ברשומות09/08/2006תאריך פרסום: 09/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5563. עמוד: 4562. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים07/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 28/07/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2006. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/07/2006
החלטה בדיון בוולק"ח27/03/2006
החלטה בדיון בהפקדה13/07/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/04/2003
קבלת תכנית05/12/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים107008/09/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200703910/12/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200703209/10/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200701409/07/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200701113/06/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200700820/03/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים31612/12/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - תמ"א/ 14 -ועדת המעקב והבקרה200600705/11/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200602217/10/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים66630/09/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח23427/03/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200502809/11/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200501813/07/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200500929/03/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200400521/06/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200400323/03/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200300528/04/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה