אתר כרייה חלוקי נחל - נחל רחם

תוכנית 12/ 02/ 112/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אתר כרייה חלוקי נחל - נחל רחם
מספר: 12/ 02/ 112/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איתור וייעוד של שטחים למטרות אלה:
- כרייה של חלוקי נחל
- הקמת מתקנים לעיבוד החומר הנכרה
- הכשרה של דרך גישה לאזור המתקנים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות

תיאור המיקום:
מקום: נחל רחם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39114כל הגוש
39116כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 14תכנית מתאר ארצית חלקית לשטחי כריה וחציבה - הוראות התכנית + אתרי מחוז צפון.אישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/07/2002תאריך פרסום: 24/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5097. עמוד: 3419. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים11/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט19/06/2002
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה04/06/2002
החלטה בדיון בהתנגדויות10/12/2001
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר02/08/2001
פרסום להפקדה ברשומות24/07/2001תאריך פרסום: 24/07/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5006. עמוד: 3456. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים08/07/2001תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט24/06/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/06/2001
החלטה בדיון בהפקדה16/04/2001
קבלת תכנית20/07/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200500409/05/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים20704/06/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים17612/02/2002