אתר לאומי, חוות השומר, אילניה - סג'רה

תוכנית ג/ 3689

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אתר לאומי, חוות השומר, אילניה - סג'רה
מספר: ג/ 3689
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אתר לאומי, חוות השומר

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןאילניה

תיאור המיקום:
ישוב: אילניה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15141חלק1, 13, 43
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/06/1982תאריך פרסום: 17/06/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2821. עמוד: 2139. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון באישור תכנית22/06/1981
פרסום להפקדה ברשומות24/04/1981תאריך פרסום: 24/04/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2705. עמוד: 1410. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים23/02/1981תאריך פרסום בעיתון: 23/02/1981.
החלטה בדיון בהפקדה15/10/1979
קבלת תכנית12/09/1979