אתר להטמנת פסולת יבשה ברור חייל

תוכנית 7/ 03/ 231/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אתר להטמנת פסולת יבשה ברור חייל
מספר: 7/ 03/ 231/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איתור ויעוד של שטחים למטרות אלה:
1. הטמנה ומחזור של פסולת יבשה.
2. הכשרתהקרקע לחקלאות בתום ההטמנה.

התכנית משנה את יעוד השטח באופן זמני מחקלאי לאזור הטמנת פסולת יבשה
לשם שיקום השטח והחזרתו לשימוש לחקלאות.

עיקרי ההוראות:
איתור ויעוד של שטחים למטרות אלה:
1. הטמנה ומחזור של פסולת יבשה.
2. הכשרת הקרקע לחקלאות בתום ההטמנה.

התכנית משנה את יעוד השטח באופן זמני מחקלאי לאזור הטמנת פסולת
יבשה לשם שיקום השטח והחזרתו לשימוש לחקלאות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבברור חיל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3100חלק2-3, 32, 36
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 231/ 1מששבצת חקלאית קיבות ברור חיילשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/11/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/01/2010
קבלת תכנית16/08/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101428/11/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201001102/08/2010