אתר לטיפול בקומפוסט - אוהד

תוכנית 7/ 03/ 535

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אתר לטיפול בקומפוסט - אוהד
מספר: 7/ 03/ 535
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת אתר לטיפול בקומפוסט.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע חקלאית ליעוד קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים- אתר לטיפול בקומפוסט.
ב. קביעת התכליות המותרות.
ג. קביעת זכויות ומגבלות בניה.
ד. קביעת הוראות והנחיות למניעת מפגעים סביבתיים והנחיות לתפעול האתר.
ה. קביעת מועדי ביצוע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולאוהד

תיאור המיקום:
מערבית למושב אוהד
בתחום מועצה אזורית אשכול
קואורדינטה X 147500
קואורדינטה Y 571450

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100296חלק5-6, 9, 21-22, 26, 28-29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/10/2010תאריך פרסום: 21/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6147. עמוד: 501. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים17/09/2010תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט24/08/2010
החלטה בדיון באישור תכנית12/07/2010
פרסום להפקדה ברשומות01/06/2010תאריך פרסום: 01/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6093. עמוד: 3205. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/05/2010
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית19/04/2010
פרסום להפקדה בעיתונים16/04/2010תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/03/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/03/2010
החלטה בדיון בוולק"ח08/03/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית26/01/2010
החלטה בדיון בהפקדה06/04/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/08/2008
קבלת תכנית28/07/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה