אתר לטיפול בקומפוסט - מבטחים

תוכנית 7/ 02/ 499

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אתר לטיפול בקומפוסט - מבטחים
מספר: 7/ 02/ 499
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע חקלאית לייעוד משולב של אתר קומפוסט בקרקע חקלאית ולייעוד דרך מוצעת.
2. קביעת התכליות המותרות בכל יעוד.
3. קביעת זכויות ומגבלות בניה.
4. קביעת הנחיות סביבתיות.
5. קביעת מועדי ביצוע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולמבטחים

תיאור המיקום:
דרומית מערבית למושבים מבטחים ושדה ניצן
בתחום המועצה האזורית אשכול

נ.צ. מרכזי 569930/ 142540

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100229חלק413, 10, 39
100309חלק19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/06/2009תאריך פרסום: 29/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5971. עמוד: 4611. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים12/06/2009תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/06/2009
החלטה בדיון באישור תכנית02/03/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר01/02/2009
פרסום להפקדה ברשומות12/01/2009תאריך פרסום: 12/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5899. עמוד: 1766. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים19/12/2008תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/12/2008
החלטה בדיון בוולק"ח02/06/2008
החלטה בדיון בהפקדה10/09/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/01/2006
קבלת תכנית23/11/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה