אתר לייצור קומפוסט - צומת פלוגות (בר עידן)

תוכנית 6/ 02/ 224/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אתר לייצור קומפוסט - צומת פלוגות (בר עידן)
מספר: 6/ 02/ 224/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח לאתר קומפוסטציה מפסולת אורגנית.

עיקרי ההוראות:
א. שינויים ביעודי הקרקע.
ב. קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.
ג. לקבוע תנאים להקמת והפעלת האתר.
ד. לאפשר הוצאת היתרי בניה מכוחה של התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2956חלק
3082חלק4, 6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 224תכנית מתאר שפירכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה19/07/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/07/2007
קבלת תכנית29/03/2007