אתר ליצור קומספוסט - חבל אילות

תוכנית 12/ 03/ 187

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אתר ליצור קומספוסט - חבל אילות
מספר: 12/ 03/ 187
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדרת שטח לאתר לטיפול בקומפוסט.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע חקלאית ליעוד פסולת.
ב. קביעת התכליות המותרות.
ג. קביעת זכויות ומגבלות בניה.
ד. קביעת הנחיות סביבתית.
ה. קביעת מועדי ביצוע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39113חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשד/ 6יטבתה והסביבהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2011
קבלת תכנית23/10/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו14/08/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/01/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101231/10/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901307/09/2009