אתר ליצור קומפוסט - חבל אילות

תוכנית 12/ 03/ 193

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אתר ליצור קומפוסט - חבל אילות
מספר: 12/ 03/ 193
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדרת שטח לאתר לטיפול בקומספוסט.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד קרקע ''חקלאית'' ליעוד ''דרך מוצעת''.
- שינוי שטח ללא יעוד ל''קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים''.
- קביעת התכליות והשימושים המותרים.
- קביעת זכוית ומגבלות בניה.
- קביעת הנחיות סביבתיות.
- קביעת מועדי ביצוע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39113חלק3
39124חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בוולק"ח15/10/2012
החלטה בדיון בהפקדה07/11/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/10/2010
קבלת תכנית11/08/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח32815/10/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101231/10/2011