אתר לכריית חול - חולות סמר

תוכנית 12/ 02/ 159/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אתר לכריית חול - חולות סמר
מספר: 12/ 02/ 159/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הארכת תקופת הפעילות האתר הכריה
2. קביעת התנאים למעבר משלב לשלב

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות

תיאור המיקום:
מזרחית לאליפז

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39113חלק
39114חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית12/ 02/ 159מחצבת חול- חולות סמרכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/09/2007תאריך פרסום: 19/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5719. עמוד: 26. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים31/08/2007תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט15/08/2007
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה09/08/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית12/06/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/02/2007
החלטה בדיון באישור תכנית15/01/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות01/01/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/09/2006
פרסום להפקדה ברשומות20/08/2006תאריך פרסום: 20/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5567. עמוד: 4677. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים04/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט04/08/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/07/2006
החלטה בדיון בהפקדה13/03/2006
קבלת תכנית29/01/2006