אתר לכריית חרסית כפר מנחם

תוכנית 6/ 03/ 135/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אתר לכריית חרסית כפר מנחם
מספר: 6/ 03/ 135/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לכריית חרסית באתר כרייה כפר מנחם.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבכפר מנחם

תיאור המיקום:
מקום התכנית:

גושים / חלקות:
גוש: 100274/1 חלקות: 14, 18, 24, 38, 39

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34001חלק4, 29-31, 35, 37
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 135ביטול ואיחוד חלקות וקביעת יעודים ואזוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה04/08/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/11/2006
קבלת תכנית11/09/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800704/08/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700115/01/2007