אתר למתקנים לעיבוד חומרי מחצבה אספלט דרום

תוכנית 19/ 02/ 129/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אתר למתקנים לעיבוד חומרי מחצבה אספלט דרום
מספר: 19/ 02/ 129/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. להוסיף על שימושי הקרקע המותרים במגרשים 9,
ע''פ תכנית 19/ מק/ 2017, מתקנים לעיבוד חומרי מחצבה
ומתקנים למחזור של פסולת בניין.
2. לשנות את יעוד תא שטח 10 מאזור תעשיה לשטח ציבורי פתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםתמר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100177חלק1
100328חלק1
100329חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית19/ 03/ 129הרחבת אזור תעשיה - רמת חובבשינוי
תוכנית19/ מק/ 2017יצירת מס' 9 לאספלט דרום, שינוי בתוואי דרך מאושרת מס' 3 ואזור תעשיה רמת חובבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/10/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/07/2006
קבלת תכנית06/06/2006