אתר לסילוק אשפה למחנות צה''ל - חבל אילות

תוכנית 12/ 03/ 127/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אתר לסילוק אשפה למחנות צה''ל - חבל אילות
מספר: 12/ 03/ 127/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח דרך גישה: לאזור השלכת פסולת ציבור ישובים
מחנות צה''ל משזפון בצפון ועד סיירים בדרים.
שינוי יעוד משטח חקלאי לאתר פסולת ומאזור מתקנים לדרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39105חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית12/ 03/ 127תכנית מפורטת לכריה וחציבה בהר נעצוץשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/06/1988תאריך פרסום: 12/06/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3565. עמוד: 2618. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון באישור תכנית19/10/1987
פרסום להפקדה ברשומות14/06/1987תאריך פרסום: 14/06/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3459. עמוד: 1865. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה בעיתונים05/04/1987תאריך פרסום בעיתון: 05/04/1987. תאריך פרסום בעיתון: 05/04/1987. תאריך פרסום בעיתון: 05/04/1987.
החלטה בדיון בהפקדה12/01/1987
קבלת תכנית01/01/1987