אתר לסילוק פסולת באזור עובדה עבור מחנות צה''ל

תוכנית 12/ 03/ 139

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אתר לסילוק פסולת באזור עובדה עבור מחנות צה''ל
מספר: 12/ 03/ 139
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח לאזור השלכת פסולת עבור מחנות צה''ל
משזפון בצפון ועד סיירים בדרום.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39107חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/07/1983תאריך פרסום: 21/07/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2944. עמוד: 2543. שנה עברית: התשמג .
החלטה בדיון באישור תכנית10/11/1982
פרסום להפקדה ברשומות07/01/1982תאריך פרסום: 07/01/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2776. עמוד: 745. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה בעיתונים21/12/1981תאריך פרסום בעיתון: 22/12/1981.
החלטה בדיון בהפקדה21/09/1981
קבלת תכנית10/02/1981