אתר לסילוק פסולת בנין רהט

תוכנית 7/ 02/ 305/ 47

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אתר לסילוק פסולת בנין רהט
מספר: 7/ 02/ 305/ 47
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי ביעודי קרקע מ"שטח חקלאי" ( לפי ת.מ. 305/02/7) ומ"יער פארק מוצע" על פי תמ"א 22 ל- "אתר לסילוק פסולת יבשה" ושטח הטמנה בתחום הדרך.
ב. פרוט ודיוק תמ"א 22 בתחום תחולת התכנית.
ג. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.
ד.קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות ליעוד "אתר לסילוק פסולת יבשה" : שטח המגרש- 17.726 ד', היקפי בנייה במ"ר- 50 מ"ר שטח עיקרי ו- 50 מ"ר שטח שירות, מס' קומות למבנים - 1, קווי בניין - 10 מ' מכל כיוון.
ה. התוויית דרכי גישה לאתר לסילוק פסולת יבשה.
ו. קביעת הנחיות בדבר התשתיות השונות בתכנית.
ז. מתן אפשרות להוצאת היתר בנייה מכוחה של תכנית זו.
ח. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
ט. קביעת הנחיות ותנאים להקמה, הפעלה ושיקום של האתר, תוך שמירת איכות הסביבה ומניעת מפגעים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון

תיאור המיקום:
מקום: מועצה אזורית בני שמעון, דרומית לרהט

גוש וחלקות:
100230 ( גוש שומה מס' 47 בני שמעון ספר מס' 9 באר שבע דף מס' 35) חלקה 1 ( חלק)
100230/2, 100230/3 חלקי חלקות 4,10, 400124 חלקה 1 ( חלק).

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100230חלק
230003חלק4, 10
400124חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכנית17/ 02/ 406רהט דרוםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים18/02/2009תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2009.
פרסום תכנית לדחייה ברשומות25/09/2008תאריך פרסום: 25/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5852. עמוד: 4863. שנה עברית: התשסח .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו16/06/2008
החלטה בדיון באישור תכנית16/06/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות20/02/2006
החלטה בדיון בוולק"ח02/01/2006
פרסום להפקדה בעיתונים30/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2005. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2005. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/09/2005
פרסום להפקדה ברשומות13/09/2005תאריך פרסום: 13/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5438. עמוד: 4223. שנה עברית: התשסה .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/07/2005
החלטה בדיון בהפקדה27/12/2004
קבלת תכנית05/11/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/11/2004