אתר לסילוק פסולת יבשה כוכב

תוכנית 6/ 03/ 292

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אתר לסילוק פסולת יבשה כוכב
מספר: 6/ 03/ 292
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד קרקע מ- "אזור חקלאי" ל- "יעוד משולב יער ומתקנים הנדסיים".
ב. לאפשר הפעלת אתר הטמנה יבשנה לפרק זמן מוגבל,
לבצע שיקום וסגירת האתר עם סיום פעילות ההטמנה
במטרה לאפשר הקמת יער נטע אדם בסיום התהליך.
ג. הקמת יער נטע אדם למטרות שמירה על ערכי טבע,
מורשת נוף, שיקום מחצבה ולצרכי נופש ותיירות.
ד. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ה. קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה לאזור יעוד משולב יער
ומתקנים הנדסיים ולאזור יער נטע אדם והוראות לתפעול האתר.
ו. התווית דרכי גישה לאתר.
ז. קביעת הנחיות בדבר התשתיות השונות בתכנית.
ח. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ט. קביעת הנחיות ותנאים להקמה, הפעלה ושיקום של האתר,
תוך שמירת תנאי איכות הסביבה ומניעת מפגעים.
י. שמירת זכויות יער ק.ק.ל. ימ - 11 בתחום התכנית,
בהתאם להנחיות תמ''א / 22.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1149חלק
1150חלק
1387חלק
1388חלק
1392חלק
1393חלק
1394חלק
1483חלק
2792חלק
2797חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 234תכנית מתאר חוף אשקלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית27/12/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו08/03/2011
החלטה בדיון בהפקדה09/11/2009