אתר לסילוק פסולת יבשה ערערה בנגב

תוכנית 7/ 02/ 310/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אתר לסילוק פסולת יבשה ערערה בנגב
מספר: 7/ 02/ 310/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי ביעודי קרקע מ"שטח לתכנון בעתיד" ל"אתר לסילוק פסולת יבשה", ומ"שטח לתכנון בעתיד", ו-"שטח ציבורי פתוח" ל"דרך מוצעת".
ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.
ג. קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות ליעוד "אתר לסילוק פסולת יבשה":
שטח המגרש - 73.429 ד', היקפי בנייה במ"ר - 50 מ"ר שטח עיקרי
ו- 50 מ"ר שטח שירות, מס' קומות למבנים - 1, קווי בניין - 10 מ' מכל כיוון.
ד. התוויית דרכי גישה לאתר לסילוק פסולת יבשה.
ה. קביעת הנחיות בדבר התשתיות השונות בתוכנית.
ו. מתן אפשרות להוצאת היתר בנייה מכוחה של תוכנית זו.
ז. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
ח. קביעת הנחיות ותנאים להקמה, הפעלה ושיקום של האתר, תוך שמירת
איכות הסביבה ומניעת מפגעים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםערערה בנגב

תיאור המיקום:
מקום התכנית: דרומית לישוב ערערה בנגב

גושים / חלקות:
גוש: 100083/4 חלקי חלקה: 1
גוש: 100083 (בהסדר) - אזור הסייג ספר 3 דף 132

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
83004חלק1
100083חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 310/ 3תכנית מיתאר ערוערשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/11/2005תאריך פרסום: 15/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5456. עמוד: 367. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים30/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 29/09/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/09/2005. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה04/09/2005
החלטה בדיון באישור תכנית06/12/2004
פרסום להפקדה ברשומות26/08/2004תאריך פרסום: 26/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5324. עמוד: 3818. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר24/08/2004
פרסום להפקדה בעיתונים13/08/2004תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/07/2004
החלטה בדיון בהפקדה15/12/2003
קבלת תכנית06/08/2003