אתר לסילוק פסולת יבשה - תל שבע

תוכנית 7/ 02/ 172/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אתר לסילוק פסולת יבשה - תל שבע
מספר: 7/ 02/ 172/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי ביעודי קרקע מ"אזור אשפה עירוני" (לפי ת.מ. 1/172/02/7)
ומ"שטח חקלאי" ל- "אתר לסילוק פסולת יבשה", ומ"אתר לסילוק פסולת
יבשה ", "שטח חקלאי" ו-"דרך מוצעת" ל- "דרך מוצעת", "דרך קיימת"
ו-"שטח חקלאי".
ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.
ג. קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות ליעוד "אתר לסילוק פסולת יבשה":
שטח המגרש - 63.632 ד', היקפי בנייה במ"ר - 50 מ"ר שטח עיקרי
ו- 50 מ"ר שטח שירות, מס' קומות למבנים - 1, קווי בניין - 10 מ' מכל כיוון.
ד. התוויית דרכי גישה לאתר לסילוק פסולת יבשה.
ה. קביעת הנחיות בדבר התשתיות השונות בתוכנית.
ו. מתן אפשרות להוצאת היתר בנייה מכוחה של תוכנית זו.
ז. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
ח. קביעת הנחיות ותנאים להקמה, הפעלה ושיקום של האתר, תוך שמירת
איכות הסביבה ומניעת מפגעים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
מקום: מזרחית לישוב תל שבע

גושים וחלקות:
גוש : 100058/2 חלקי חלקה 1, 5
אזור הסייג ספר 2 דף 54 , מס' חדש 521 דף 298.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100058חלק1, 5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכנית7/ 02/ 172/ 1תכנית מתאר תל שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים09/11/2006תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות21/09/2006תאריך פרסום: 21/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5580. עמוד: 5038. שנה עברית: התשסו .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה21/08/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/02/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות10/01/2005
פרסום להפקדה ברשומות26/08/2004תאריך פרסום: 26/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5324. עמוד: 3818. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר24/08/2004
פרסום להפקדה בעיתונים13/08/2004תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/07/2004
החלטה בדיון בהפקדה15/12/2003
קבלת תכנית06/08/2003