אתר לפסולת יבשה - חורה

תוכנית 11/ 02/ 233

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אתר לפסולת יבשה - חורה
מספר: 11/ 02/ 233
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הפיכת קרקע חקלאית למתקן הנדסי שישמש אתר לסילוק פסולת יבשה.
ב. קביעת תנאים להקמת האתר לפסולת יבשה, הפעלתו ושיקומו, פיתוח השטח
והתווית דרכים כולל דרך גישה לאתר.
ג. הבטחת ניצול יעיל של השטח תוך שמירת איכות הסביבה ומניעת מפגעים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםגלילית מחוז הדרום

תיאור המיקום:
חורה- אתר לסילוק פסולת יבשה


גושים וחלקות:
גוש 100011
גוש 100013/5 (רשום) חלקה 1 (חלק)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100011חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/05/2007תאריך פרסום: 13/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5663. עמוד: 2751. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים20/04/2007תאריך פרסום בעיתון: 17/04/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט27/03/2007
החלטה בדיון באישור תכנית12/02/2007
לא הוגשו התנגדויות21/01/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2006
פרסום להפקדה בעיתונים29/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/09/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט29/09/2006
פרסום להפקדה ברשומות21/09/2006תאריך פרסום: 21/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5580. עמוד: 5035. שנה עברית: התשסו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/08/2006
החלטה בדיון בוולק"ח05/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה17/05/2004
קבלת תכנית04/11/2002