אתר לפסולת מעורבת דודאים

תוכנית 7/ 03/ 339/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אתר לפסולת מעורבת דודאים
מספר: 7/ 03/ 339/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הרחבת אתר מקומי קיים לסלוק אשפה על ידי איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת
הבעלים.
2. שינוי יעוד: מקרקע חקלאית לאתר לסילוק אשפה מקומי.
מיער פארק מוצע עפ"י תמ"א 22 ליער פארק מוצע עפ"י
תמ"א 22 ושטח חקלאי, וליער פארק מוצע עפ"י
תמא 22 ואתר לסילוק אשפה מקומי ושטח ציבורי פתוח.
3. ייעוד שטחים להפעלת אתר סילוק אשפה מקומי "דודאים".
4. קביעת יעודי קרקע.
5. קביעת השימושים המותרים.
6. קביעת תנאים להקמה, הפעלה ושיקום.
7. להבטיח ניצול יעיל של השטח תוך שמירת איכות הסביבה ומניעת מפגעים.
8. קביעת הוראות למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון

תיאור המיקום:
מזרחית לאתר פסולת דודאים בתחום מועצה אזורית בני שמעון
גושים וחלקות בתחום התכנית:
גוש 100228/2 מוסדר חלקי חלקה 2
גוש 100229/2 מוסדר חלקי חלקה 1
בני שמעון 42 שומה

גושים וחלקות בתחום ההשפעה:
גוש 400119 חלקות 1,2,3
גוש 400120 חלקה 1
גוש 100228/3 חלקה 3 חלקי חלקות 1
גוש 100228/2 חלקות 2,4,7 חלקי חלקות 1,3
גוש 100269/1 חלקות 6,7 חלקי חלקות 1,2
גוש 100229/7 חלקה 1
גוש 100229/3 חלקה 1
גוש 100229/5 חלקה 1
גוש 100229/2 חלקה 3 חלקי חלקות 1,2
גוש 400201 חלקי חלקה 1
גוש 400141 חלקי חלקה 1
גוש 400134 חלקי חלקה 1
גוש 400094 חלקי חלקה 1
גוש 400091 חלקי חלקה 1
גוש 100228/1 חלקי חלקות 1,3
בני שמעון 41, בני שמעון 42,
בני שמעון 43, בני שמעון 44

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכנית7/ 03/ 339אתר פסולת ''דודאים''שינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורפירוט
תוכניתתמא/ 16תכנית מתאר ארצית -סילוק אשפהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/03/2010תאריך פרסום: 07/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6068. עמוד: 2197. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים22/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/01/2010
החלטה בדיון באישור תכנית02/11/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2009
פרסום להפקדה ברשומות14/09/2009תאריך פרסום: 14/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5998. עמוד: 5797. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים14/08/2009תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/08/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית09/06/2009
החלטה בדיון בוולק"ח06/04/2009
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר03/03/2009
החלטה בדיון בהפקדה03/03/2008
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה07/02/2005
קבלת תכנית22/08/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200901202/11/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים107930/10/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה50909/06/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים53906/04/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח28602/03/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - תמ"א/ 16-פסולת- ועדת עורכים2101/06/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200800303/03/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700917/09/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200500506/06/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200500207/02/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200500103/01/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה