אתר לתחנת משנה לחשמל (תחמ''ש) אשקלון צפון

תוכנית 4/ 02/ 101/ 174

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אתר לתחנת משנה לחשמל (תחמ''ש) אשקלון צפון
מספר: 4/ 02/ 101/ 174
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת תחנת משנה לחשמל ומיתקן לאחסון וקיצוץ גזם בשטח למיתקנים הנדסיים בצפון אשקלון.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד קרקע משטח ביעוד חקלאי לשטח למתקנים הנדסיים, לשטח פרטי פתוח ולדרך
מוצעת.
2. קביעת השימושים המותרים בייעודי הקרקע השונים.
3. קביעת זכויות הבניה וגובה מירבי למבנים ומתקני חשמל.
4. קביעת קווי בניין מרביים לבינוי המוצע.
5. קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה.
6. קביעת הנחיות עיצוב אדריכלי.
7. מתן הנחיות סביבתיות.
8. קביעת הוראות לפיתוח השטח לרבות השטח הפרטי הפתוח.
9. קביעת דרך הגישה לתחנת המשנה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשקלוןאשקלוןאשקלון

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 162719
קואורדינטה Y 624032

באזור צפון אשקלון, דרומית למט"ש קיים ומזרחית לשמורת טבע ניצנים ונחל חממה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
401חלק110-111
1971חלק34
1972חלק29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 234/ 6שינוי לתכנית מיתאר - מכון טיהורכפיפות
תוכנית4/ 02/ 101תכנית מתאר אשקלוןשינוי
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
תוכניתתמא/ 39תכנית מתאר ארצית חלקית למרחב ניצנים וצפון אשקלוןכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות10/04/2011תאריך פרסום: 10/04/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6222. עמוד: 52. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית22/03/2011
פרסום להפקדה בעיתונים11/03/2011תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט23/02/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/02/2011
החלטה בדיון בהפקדה18/01/2010
קבלת תכנית13/12/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו13/12/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/09/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות