אתר מבקרים דודאים

תוכנית 7/ 02/ 305/ 51

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אתר מבקרים דודאים
מספר: 7/ 02/ 305/ 51
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לאפשר הקמת אתר מבקרים דודאים ומרכז ארצי לשימור הסביבה,
על ידי איחוד וחלוקת מגרשים ושינוי יעוד הקרקע מקרקע חקלאית
לשטח למבני ציבור.
ב. קביעת תנאים להקמה והפעלת אתר מבקרים.
ג. לקבוע תכליות ושימושים המותרים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון

תיאור המיקום:
מקום: דרומית מערבית לאתר פסולת דודאים

גושים וחלקות:
חלק מגוש: 100229/2 - רשום

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
229001חלק1
229002חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/03/2004תאריך פרסום: 17/03/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5283. עמוד: 2365. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים05/03/2004תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2004. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית02/02/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2003
פרסום להפקדה ברשומות01/10/2003תאריך פרסום: 01/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5228. עמוד: 24. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים18/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/10/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/08/2003
החלטה בדיון בוולק"ח21/07/2003
החלטה בדיון בהפקדה03/03/2003
קבלת תכנית18/11/2002