אתר מלונאות ונופש באבטליון, שינוי למתאר

תוכנית ג/ 10382

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אתר מלונאות ונופש באבטליון, שינוי למתאר
מספר: ג/ 10382
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי התכניות המפורטות המאושרות החלות על שטח
התכנית, חלוקת השטח למגרשי מלונאות נופש, שצ"פ
וכיו"ב, וקביעת הוראת בניה לאזורים אלו:
א. שינוי יעוד הקרקע מקרקע חקלאית ואחרת לאזור
מלונאות ונופש.
ב. קביעת הוראות לפתוח השטח, טיפול נופי וגינון.
ג. קביעת מגבלות, הוראות ותנאים סביבתיים לשמירת
איכות הסביבה.
ד. קביעת הוראות לאכלוס, תפעול ואחזקה בשטח התכנית.
ה. עדכון מערכת דרכים.
ו. איחוד וחלוקה מחדש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבאבטליון

תיאור המיקום:
ישוב: אבטליון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19348חלק1-23
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף24/12/1997
קבלת תכנית24/12/1997