אתר משולב לכריית חול והטמנת פסולת יבשה כפר מנחם דרום

תוכנית 6/ 03/ 135/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אתר משולב לכריית חול והטמנת פסולת יבשה כפר מנחם דרום
מספר: 6/ 03/ 135/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ליצור מסגרת תכנונית לכריית חול.
2. יצירת דרך גישה לאתר כריית חול.
3. הסדרת שטח הכרייה בתום העבודות בו
על ידי הטמנת פסולת יבשה.
4. שיקום השטח והחזרתו לשימוש חקלאי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואב

תיאור המיקום:
מקום: מזרחית לקיבוץ כפר מנחם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2708חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/03/2005תאריך פרסום: 29/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5384. עמוד: 2186. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים18/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2005. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט30/01/2005
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה17/01/2005
החלטה בדיון באישור תכנית06/12/2004
פרסום להפקדה ברשומות26/08/2004תאריך פרסום: 26/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5324. עמוד: 3819. שנה עברית: התשסד .
החלטה בדיון במועצה הארצית24/08/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר21/07/2004
פרסום להפקדה בעיתונים16/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט04/07/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/06/2004
החלטה בדיון בוולק"ח03/05/2004
החלטה בדיון בהפקדה23/06/2003
קבלת תכנית14/03/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים47417/01/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400906/12/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400825/10/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים24424/08/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים42521/07/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - תמ"א/ 14 -ועדת המעקב והבקרה200400312/07/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים47903/05/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - תמ"א/ 14 -ועדת המעקב והבקרה200400121/01/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח17620/10/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200301208/09/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200300823/06/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200601/07/2002