אתר סילוק אשפה (פסולת בנין) שגב שלום

תוכנית 11/ 02/ 236

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אתר סילוק אשפה (פסולת בנין) שגב שלום
מספר: 11/ 02/ 236
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ייעוד שטח לאתר סילוק פסולת יבשה עבור המועצה המקומית
שגב שלום (להלן הרשות המקומית), ע"י שינוי ביעודי קרקע
מ"אזור בינוי פרברי" (לפי ת.מ.מ 14/4 ) ל- "אתר לסילוק פסולת יבשה".
ב. קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות ליעוד "אתר לסילוק פסולת יבשה"
ג. התוויית דרך גישה לאתר לסילוק פסולת יבשה.
ד. קביעת הנחיות בדבר התשתיות השונות בתוכנית.
ה. מתן אפשרות להוצאת היתר בנייה מכוחה של תוכנית זו.
ו. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
ז. קביעת הנחיות ותנאים להקמה, הפעלה ושיקום של האתר, תוך שמירת
איכות הסביבה ומניעת מפגעים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשגב שלוםשגב שלום
דרוםגלילית מחוז הדרוםתחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום

תיאור המיקום:
מקום: ממערב ליישוב שגב שלום

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39772חלק9
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/02/2008תאריך פרסום: 20/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5777. עמוד: 2016. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים18/01/2008תאריך פרסום בעיתון: 17/01/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/01/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט01/01/2008
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה18/12/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/03/2007
החלטה בדיון באישור תכנית03/01/2005
פרסום להפקדה ברשומות26/08/2004תאריך פרסום: 26/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5324. עמוד: 3813. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר24/08/2004
פרסום להפקדה בעיתונים12/08/2004תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט22/07/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/07/2004
החלטה בדיון בהפקדה15/12/2003
קבלת תכנית11/08/2003