אתר סילוק פסולת- נימרה

תוכנית 12/ 02/ 112/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אתר סילוק פסולת- נימרה
מספר: 12/ 02/ 112/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית למילוי צרכי אזור אילת
לסילוק פסולת ע"י שינוי ביעודי הקרקע ופירוט
הוראות העבודה בה וכן ע"י קביעת הוראות בניה.
ב. פירוט יעודי השטחים והמבנים באתר.
ג. פירוט שיטות העבודה, הפעילויות והתהליכים באתר.
ד. פירוט ההיבטים הסביבתיים הקשורים בהפעלת האתר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותשחרות

תיאור המיקום:
ישוב: ?
אתר סילוק פסולת "נימרה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39114חלק
39116חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים07/12/1997תאריך פרסום בעיתון: 07/12/1997.
פרסום לאישור ברשומות09/11/1997תאריך פרסום: 09/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4582. עמוד: 256. שנה עברית: התשנח .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/09/1997
החלטה בדיון באישור תכנית21/07/1997
החלטה בדיון בהתנגדויות21/07/1997
פרסום להפקדה ברשומות26/12/1996תאריך פרסום: 26/12/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4471. עמוד: 1083. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים18/12/1996תאריך פרסום בעיתון: 18/12/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/10/1996
החלטה בדיון בהפקדה03/06/1996
קבלת תכנית20/11/1994