אתר סלקום ליד מגן שאול

בקשה ועדה מקומית גמז/ 20060106

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: אתר סלקום ליד מגן שאול
מספר: גמז/ 20060106
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן תקשורת קטן ע"פ תמ"א 36 א' הכולל תורן.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועמגן שאולמגן שאול
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20253חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ03/04/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח23503/04/2006