אתר פסולת יבשה איתן

תוכנית 6/ 02/ 224/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אתר פסולת יבשה איתן
מספר: 6/ 02/ 224/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח חקלאי לאתר פסולת יבשה ושאריות מיון ולדרך
ב. שימוש נכון ויעיל באתר תוך שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים.
ג. קביעת תחום לבנייה מותרת.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת גבול תכנית.
ב. מתן זכויות ומגבלות בניה בשטח התפעול.
ג. מתן הנחיות לשיקום אתר פסולת קיים.
ד. מתן הנחיות לביצוע ואיטום האתר והנחיות הנדסיות נוספות.
ה. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
ו. קביעת מגבלות לעבודות עפר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיראיתן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2997חלק1
2998חלק1-2
3000חלק1-2, 6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתד/ 6/ 02/ 224/ 12מחלפון אבן שמואלשינוי
תוכנית6/ 02/ 224תכנית מתאר שפירשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/06/2010
קבלת תכנית31/05/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200423/04/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100523/05/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000813/09/2010