אתר פסולת יבשה ספיר

תוכנית 30/ 03/ 316

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אתר פסולת יבשה ספיר
מספר: 30/ 03/ 316
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת אתר פסולת יבשה ודרך גישה בסמוך למט"ש ספיר.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי ייעוד קרקע חקלאית לאתר פסולת יבשה ודרך גישה בקרקע חקלאית.
ב. קביעת התכליות, זכויות ומגבלות הבניה.
ג. קביעת תנאים למתן היתרי בניה ושמירה על איכות הסביבה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערבה תיכונההערבה התיכונהספיר

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 218800
קואורדינטה Y 501450

בסמוך למט"ש ספיר ממזרח לכביש 90

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39044חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית30/ 02/ 285מכון לטיפול בשפכים - מרכז ספירכפיפות
תוכניתתממ/ 4/ 14/ אתכנית מתאר מחוזית-מחוז דרום-שינוי מס' 14 א' -תוואי הרכבת עין יהב מבואות אילת.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/08/2012תאריך פרסום: 22/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6463. עמוד: 6061. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים26/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/07/2012
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט11/07/2012
החלטה בדיון באישור תכנית26/03/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2012
פרסום להפקדה ברשומות15/02/2012תאריך פרסום: 15/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6377. עמוד: 2596. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית15/01/2012
פרסום להפקדה בעיתונים13/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/01/2012
החלטה בדיון בהפקדה26/12/2011
החלטה בדיון בוולק"ח07/11/2011
קבלת תכנית23/05/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו16/01/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/05/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה