אתר קבר הרשב"י מירון

תוכנית ג/ 12092

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אתר קבר הרשב"י מירון
מספר: ג/ 12092
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מחדש ומיצוב אתר קבר הרשב''י וסביבותיו (לא כולל הקבר עצמו) במגמה לשוות לו צביון התואם את מעמדו ואת מספר המבקרים ולהסדיר הפעילות במקום , הגישה והשירותים לקהל הרחב ברגל וברכב.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד כדלקמן:-
1. שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א', שטח פרטי פתוח, שביל, מתקנים הנדסיים ודרך.
2. שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור וחניה.
3. שינוי יעוד משטח לתעשיה לחניון אוטובוסים ושטח ציבורי פתוח .
4. שינוי יעוד משטח תעשיה לשטח מסחר ואכסון ולשטח ציבורי פתוח.
5. שינוי יעוד מדרך לשטח לבניייני ציבור, מבנה לשימור ולדרך להולכי רגל.
ב. הרחבת אתר בית הקברות היהודי ממזרח לקבר הרשב"י.
ג. הגדלת השטח המיועד ל מבני ציבור לישיבת "חסד אברהם " עפ"י המצב הקיים בשטח.
ד. הקצאת מגרש מנהלת האתר.
ה. הסדרת אתר בנין המשטרה הבריטית לשעבר וסימונו כבנין לשימור.
ו. סימון אדמות ההקדש כשטח פרטי פתוח.
ז. הקצאת מגרש למרכזמבקרים ותצוגה היסטורית של המקום.
ח. הגדרות זכויות ומגבלות בניה, שימושיםותכליות ביעוד קרית הרשב"י.
ט. הסדרת תנועת הולכי רגל וכלי רכב כדלקמן:-
1. שינוי תוואי דרכים קיימות , הרחבת דרכים וביטול דרכים.
2. הדסרת דרך הגישה לאתר .
3. קביעת מגרשי החניה לציבור.
4. הסדרת גישה למגרש למלונאות.
5. הסדרת מעברים להולכי הרגל המבקרים באתר..
י. הקטנת גודל מגרש מינימלי באיזור מגורים א' וב-' ל- 500 מ"ר.
יא. קביעת מבנים להריסה.
יב. הקטנת קו בנין לכביש 866 - כביש עכו-צפת מ- 100 כדלקמן:-
לחניה 25 מ' , שטח בנייני ציבור ( בנין לשימור במגרש 505) - 17.5.מ'.
למגורים א' המאושרים לפי ג/ 4069, למבנים קיימים בלבד 17.5 מ' מציר הדרך.
יג. מתן הוראות לעריכת איחוד וחלוקה בתכנית/תשריט עתידית הנגזרת מתוכנית זו.
יד. קביעת הוראות בניה באיזורים השונים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמרום הגלילמרום הגלילמירון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13685חלק3, 14, 23, 29
13688חלק14, 17, 22, 52, 70, 7915-16, 18, 21, 26-32, 35, 40-41, 47, 51, 53, 58, 60-61, 63, 66-67, 77, 81, 83-84, 88, 90, 93-94
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4069מושב מירוןשינוי
תוכניתג/ 9493ישיבת "בני עקיבא", מירון, שינוי למתארשינוי
תוכניתג/ 7375שנוי יעוד מקרקע חקלאית לחקלאית מיוחדתשינוי
תוכניתג/ 400מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפהשינוי
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית22/10/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/10/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות27/01/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר27/08/2002
פרסום להפקדה ברשומות04/08/2002תאריך פרסום: 04/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5099. עמוד: 3498. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים21/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2002. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2002. עיתון: הצופה.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/07/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/02/2002
החלטה בדיון בהפקדה17/01/2001
קבלת תכנית05/09/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר201200322/10/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200600206/03/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200600123/01/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200501505/12/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200500321/03/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200403022/11/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200302725/08/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200300227/01/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים23529/08/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לקוי בנין200200311/04/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים