אתר שמחה מקורות

תוכנית 7/ 02/ 303/ 37

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אתר שמחה מקורות
מספר: 7/ 02/ 303/ 37
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח ''אתר שמחה'' תוך קביעת זכויות, הנחיות
ומגבלות בניה.
ב. איחוד וחלוקה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק- בהסכמת הבעלים.
ג. גריעת יער מתמ"א 22 ומיער קיים תוך שמירה על עצים קיימים ושינוי יעוד מאזור
חקלאי ויער לאזור למתקן הנדסי, ולדרך מוצעת.
ד. הבטחת דרך גישה לאתר.
ה. קביעת הוראות וזכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגב

תיאור המיקום:
"אתר שמחה"
מערבית לקיבוץ דורות, מדרום לכביש 333

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2253חלק4, 11
2293חלק14
2327חלק97, 11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 148/ 2משבצות חקלאיות - קיבוץ דורותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/07/2007תאריך פרסום: 23/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5694. עמוד: 3666. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים24/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/05/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/05/2007
החלטה בדיון באישור תכנית05/03/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית20/02/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/09/2006
פרסום להפקדה ברשומות28/08/2006תאריך פרסום: 28/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5570. עמוד: 4767. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים18/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2006. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/07/2006
החלטה בדיון בוולק"ח24/04/2006
החלטה בדיון בהפקדה13/03/2006
קבלת תכנית26/06/2005