אתר שרותי דרך ותיירות, צומת בית השיטה

תוכנית ג/ 11046

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אתר שרותי דרך ותיירות, צומת בית השיטה
מספר: ג/ 11046
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי לת.ב.ע. מס' ג / גל / 2 תחנת תידלוק בית השיט
ה ע"י ביטול זכויות בניה בשפ"פ בהתאם לס מכות הועד
ה המקומוית ועפ"י תיקון 43 לחוק התכנון והבניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועבית השטה

תיאור המיקום:
ישוב: בית השטה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23185חלק27
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית30/11/1998