אתר תיירות ושירותי דרך

תוכנית ג/ 6831

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אתר תיירות ושירותי דרך
מספר: ג/ 6831
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת תוואי חדש לדרך מס' 65
שינוי יעוד מאיזור חקלאי לשטח ציבורי פתוח
לאתר תירות ושרותי דרך

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידומגידו

תיאור המיקום:
ישוב: מגדו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20285חלק1-3, 6
20286כל הגוש
20288חלק1, 23-25, 29-33
20359חלק20, 28, 31, 35
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4736חלוקת מגרשים מחדש, קיבוץ מגידושינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/04/1995תאריך פרסום: 27/04/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4300. עמוד: 3043. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים28/03/1995תאריך פרסום בעיתון: 28/03/1995.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/03/1995
החלטה בדיון באישור תכנית09/11/1994
פרסום להפקדה ברשומות13/09/1992תאריך פרסום: 13/09/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4041. עמוד: 4675. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים11/08/1992תאריך פרסום בעיתון: 11/08/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/07/1992
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו05/07/1992
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה05/07/1992
החלטה בדיון בהפקדה18/04/1990
קבלת תכנית08/10/1989