א. שינוי יעוד משביל להולכי רגל ושטח ציבורי פתוח לדרך.

תוכנית רצ/ 1/ 6/ 70

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: א. שינוי יעוד משביל להולכי רגל ושטח ציבורי פתוח לדרך.
מספר: רצ/ 1/ 6/ 70
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משביל להולכי רגל ושטח ציבורי פתוח לדרך.
ב. קביעת קווי בנין.
ג. קביעת רצועת הפרדה של שצ"פ כמסומן בתשריט - לא יותר
מעבר לרכב בתחום השצ"פ.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראשון לציוןראשון לציוןראשון לציון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3938חלק78, 179
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרצ/ 1/ 6/ ברשל"צשינוי
תוכניתרצ/ 1/ 1תוכנית רצ/ 1/ 1שינוי
תוכניתרצ/ 1/ 1/ גתכנית מס' רצ/1/1 גשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/10/2003תאריך פרסום: 01/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5228. עמוד: 15. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים19/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/08/2003
החלטה בדיון באישור תכנית04/06/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/03/2003
פרסום להפקדה ברשומות13/03/2003תאריך פרסום: 13/03/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5166. עמוד: 1829. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים21/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה30/10/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/09/2001
קבלת תכנית05/08/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200301104/06/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים29031/03/2003