א.ת. מבצע

תוכנית 8/ 03/ 110

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: א.ת. מבצע
מספר: 8/ 03/ 110
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
ב. קביעת יעדים ואזורים.
ג. ביטול תכניות בנין ערים קיימות.
ד. ביטול דרכים קיימות והתוויות חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביה
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית11/05/2004
פרסום לאישור ברשומות11/05/1972תאריך פרסום: 11/05/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1821. עמוד: 1605. שנה עברית: התשלב .
החלטה בדיון באישור תכנית25/10/1971
פרסום להפקדה ברשומות19/08/1971תאריך פרסום: 19/08/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1747. עמוד: 2475. שנה עברית: התשלא .
החלטה בדיון בהפקדה28/06/1971
קבלת תכנית01/06/1971
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים23311/05/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200201428/10/2002